Підручники автора: Гавриш С.Б.

Право 10кл Гавриш

Ви починаєте знайомство з курсом «Правознавство», який належить до предметів суспільно-гуманітарного напрямку. Правова (юридична) наука посідає особливе місце в циклі предметів, що вивчають суспільство, вирізняючись практичною спрямованістю щодо використання набутих знань у конкретних життєвих ситуаціях.

Пам'ятаючи про матеріальний вимір конкретних життєвих ситуацій, автори підручника прагнуть висвітлити також духовний аспект багатьох проблем, що розв’язує правова наука.

На подібні пошуки надихнула постать українського мандрівного філософа і поета ХУЛІ ст. Григорія Сковороди.

Саме його думками починається майже кожен параграф підручника. Філософ постійно доводить, що ідеальне є вищим прагненням духовності, але не завжди ідеали втілюються в життя,стикаючись із реальністю. Погляди філософа або інших відомих українців допоможуть вам побачити постійну проблему вибору, яка постає перед людиною кожного дня: між добром і злом, правдою і неправдою, правом та свавіллям. Кожен з нас має право, кажучи мовою поета, *чи вільно вибирати, чи хрест нести, чи ж цвях вбивати».

Метою курсу є формування системного уявлення про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

Завданнями курсу є:

-    ознайомлення з основами теорії держави та права і формування уявлення про державно-правові реалії сучасної України;

-    поглиблення знань про виникнення, типи та форми держави, історію розвитку української державності, сучасну українську державу та її органи;

-    поглиблення знань про соціальні норми, формування системного уявлення про правові норми, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність;

-    формування системного уявлення про способи підтримання правопорядку, механізми захисту прав і свобод;

-    виховання особистої переконаності в необхідності дотримання правових норм, непримиренності до протиправної поведінки;

•    набуття вмінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;

•    формування навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;

-    формування вміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.

Зміст матеріалу підручника відповідає переліченим завданням.