Підручники автора: Пометун О. І.

История Украины 10кл Пометун

Шановні старшокласники!

Курс історії України в 10-му класі — хронологічно послідовна система відомостей з історії XX ст., що є складовою шкільної історичної освіти. Він охоплює історію 1900-1939 рр., які були багато в чому переломними для всього людства загалом і нашої країни зокрема. Метою курсу, за виз­наченням державної програми, є не лише ознайомлення з подіями і процесами, що відбувалися, не тільки розуміння історії і культури України і в контексті світового історичного процесу, що розвивається в часі та просторі, а й усвідомлення вами власної належності до України та її наро­ду, розвиток громадянськості, відповідальності за збереження традицій і майбутній розквіт Батьківщини.

Отже, перед вами продовження історії першої половини XX ст.

І за насиченістю подій, і за масштабами змін у житті народу цей період є унікальним. Народ України витримав трагедію Першої світової війни, ентузіазм початку Української революції, розчарування і кров визвольних змагань, утвердження радянської влади з її масштабними соціальними й економічними перетвореннями та випробуваннями, намагання населен­ня реалізуватися у нових формах державності.

Сподіваємося, що вивчення вітчизняної історії допоможе вам краще відчути свою належність до народу України, стати свідомими, активними та компетентними громадянами нашої держави.

Як працювати з підручником

Щоб легко орієнтуватись у підручнику, автори поділили його (згідно з державною програмою) на розділи і теми. Після номера і назви теми є план, за яким її подано. В основному тексті виділено слова (словосполу­чення) і дати, які бажано запам’ятати, навчитися їх пояснювати, опе­рувати ними. Щоб зрозуміти значення виділених слів, скористайтеся довідниковою літературою або допомогою вчителя. Значення термінів, позначених (*) ви віднайдете у словнику, що в кінці підручника.

На початку кожної підтеми, в рубриці «Подумайте» запропоновано завдання й запитання, які допоможуть зрозуміти матеріал усієї теми, виділити в ній головне, простежити логіку викладення, оцінювання того чи іншого факту. Надані завдання відповідають середньому рівню навчальних досягнень.

Окрім основного тексту з описом історичних подій і процесів ви знайдете рубрику «Погляд зблизька», яка щоразу знайомитиме вас з біографічними даними видатних діячів історичної доби, котрі здійснили суттєвий вплив на розвиток подій. Така інформація допоможе вам  зрозуміти погляди або позиції особистості, її поведінку в конкретній ситуації тощо.

У рубриці «Зверніться до джерел» на вас чекатимуть витяги з історичних документів, свідчення і спогади учасників подій, оцінки й інтер­претації явищ істориками, важливі фрагменти з інших підручників.

Щоразу, окрім тексту, перед вами стояли завдання, яке необхідно виконати під час опрацювання додаткового матеріалу. Така робота сприяти­ме формуванню вашого критичного, аналітичного й історичного мислення, уміння орієнтуватися в різномаїтті інформаційних потоків, що є необхідною умовою успішного життя на сучасному етапі розвитку людства.

Наприкінці кожної теми подано рубрику «Перевірте себе», працюючи з якою ви зможете оцінити рівень засвоєння матеріалу. Завдання рубрики орієнтовані на запам’ятовування фактів, понять і дат задля успішного ви­конання тестів, а також на достатній та високий рівень навчальних досяг­нень. Деякі із завдань потребують порівняльного аналізу, класифікації, узагальнення фактів, пояснення причин і взаємозв’язків історичних подій, процесів тощо.

Кожен розділ закінчується тестами і завданнями для тематичного оцінювання, самоконтролю та самоперевірки.

Працюючи з підручником, звертайте увагу на розвиток власних умінь:

 • викладати факти у певній логічній (хронологічній) послідовності;
 • визначати власну позицію, ставлення до події або особистості та по­яснювати це;
 • доводити свою думку, аргументувати її;
 • визначати і пояснювати поняття й терміни;
 • характеризувати соціально-економічне і політичне становище країни чи території;
 • встановлювати і пояснювати хронологічні (синхроністичні) та просторові (на основі опрацювання історичної карти) зв’язки між подіями і явищами минулого;
 • аналізувати й порівнювати історичні явища і процеси; позиції, погляди, програми окремих діячів, політичних партій і рухів тощо;
 • визначати й пояснювати причини і наслідки подій, явищ і процесів, ВИЯВЛЯТИ тенденції розвитку суспільних ЯВИЩ Процесів;
 • узагальнювати факти, розуміти значення подій і явищ, оцінювати їх;
 • характеризувати історичну постать як діяча і особистість;
 • самостійно здобувати, добирати й оцінювати інформацію про минуле, користуючись доступними джерелами: додатковою літературою, засобами масової інформації, Інтернетом тощо.

Успіхів вам!

Автори підручника

История Украины 11кл Пометун

Шановні учні!

Перед вами підручник з історії України, який охоплює період від початку Другої світової війни до сьогодення.

Підручник адресовано вам — учням випускного класу, які вже сьогодні беруть участь у суспільному житті, мають документ, що засвідчує громадянство — паспорт громадянина України, І визначають свій життєвий шлях. Зміст підручника орієнтовано на ваш соціальний досвід, здатність історично мислити, виявляти громадянську позицію. Цей підручник дасть вам можливість опанувати навчальний зміст за умови самостійного опрацювання всіх його складових: тексту, документів, фотографій, історичних карт і завдань до них; формувати власні погляди на події минулого: ознайомитися з матеріалами соціальної історії та повсякденності; дискутувати, аргументувати свою думку, відрізняти факти від домислів; перевіряти й оцінювати власні знання.

Звертаємо вашу увагу на те, що:

•    після назви кожної теми представлено план, за яким вона викладається; ключові терміни і поняття; дати основних подій;

•    виділені жирним шрифтом терміни, дати бажано запам’ятати, навчитися пояснювати та оперувати ними. Якщо слово позначено зірочкою {*), то його пояснення можна знайти у словнику наприкінці підручника;

•    біографічні відомості про видатних діячів, які впливали на розвиток подій, допоможуть вам зрозуміти їх погляди і поведінку в конкретній ситуації;

•    історичні документи, спогади сучасників подій, оцінки та інтерпретації явищ істориками, фотодокументи супроводжуються запитаннями і завданнями, які треба виконати. Така робота допоможе орієнтуватися в інформаційних процесах, характерних для сучасного етапу розвитку людства;

•    наприкінці теми є завдання, які допоможуть з’ясувати, наскільки ви засвоїли опрацьований матеріал. ЦІ завдання потребують аналізу, систематизації фактів та явищ, пояснення причин та взаємозв’язків історичних подій, процесів;

•    завдання для тематичного оцінювання пропонуються наприкінці кожного розділу, їх слід використовувати для самоконтролю і самоперевірки, готуючись до відповідного заняття.

Бажаємо успіхів у навчанні.

Автори

Право 9 клас Пометун

Шановні друзі!
Ми запрошуємо вас до подорожі у світ права. Право — це важливе досягнення людської цивілізації, яке виникло ще в давнину і протягом тривалого часу впливає і впливатиме на життя суспільства в цілому й кожної людини зокрема.

Більшість звичних форм нашої повсякденної поведінки передбачені й регламентовані правом, хоча ми і не сприймаємо їх як такі. Знання та свідоме застосування правових норм робить життя людини ефективним, безпечним, комфортним, отже, і щасливішим.

Перед Вами підручник з курсу, присвяченого вивченню та практичному застосуванню норм права і приписів законів нашої держави. Сподіваємося, що цей підручник і цікаві, веселі, але серйозні уроки з практичного курсу правознавства допоможуть вам зрозуміти самих себе, людей навколо себе і суспільство, в якому ви живете, виробити власну життєву позицію та впевненість у собі, вміння орієнтуватись у мінливому світі.

Вивчаючи цей предмет, ви опануєте нові знання, зможете розвинути багато корисних умінь і навичок, які знадобляться вам не тільки в майбутньому "дорослому житті", а й сьогодні, адже ви вже достатньо самостійні й відповідальні. Ви зможете по-новому подивитися на проблеми політичного, державного і громадського життя, знайти інтерес і сенс в активній громадянській залученості. Сподіваємося, що практичний курс правознавства стане одним із камінчиків, що, за мудрим висловом індійського філософа, "може змінити течію ріки" вашого життя.

Бажаємо успіхів у навчанні!

З повагою, автори

Історія України 5 клас Пометун

ШАНОВНІ П’ЯТИКЛАСНИКИ!
Вітаємо вас на порозі цікавих історичних подорожей і відкриттів, що допоможуть вам пізнати історію як предмет, дізнатися, як жили і працювали люди в минулому, як захищали батьківщину та створювали неповторну культуру, зрозуміти зв’язок між народами, історія яких пов’язана з територією України.

Ці знання допоможуть вам стати освіченими людьми і гідними громадянами України.

Під час роботи з підручником скористайтеся нашими порадами.

Як працювати в парах та малих групах

Така робота допоможе вам здобути навички співпраці, оволодіти уміннями висловлюватися, уважно слухати і чути одне одного. Після об'єднання у пари чи малі групи ви повинні упродовж короткого часу (3-5 хвилин) виконати завдання та представити результати роботи у класі.

Організуйте свою роботу таким чином:

1.    Прочитайте завдання та інформацію щодо його виконання.

2.    Визначте, хто буде висловлювати свою думку першим.

3.    Висловлюйтеся по черзі, не перебиваючи одне одного.

4.    Прийдіть до спільного висновку.

5.    Визначте, хто буде оголошувати результат роботи, та підготуйтеся до його представлення.

Як взяти участь в обговоренні питання всім класом

Спільне обговорення — це чудова нагода виявити різні позиції щодо певного питання. Для того щоб обговорення теми уроку було цікавим і допомогло вам зрозуміти матеріал, необхідно дотримуватися правил культури ведення обговорення :

1.    Висловлюйтеся по черзі, а не всі одночасно.

2.    Коментуйте запропоновані погляди й ідеї, а не особу, котра їх висловила. Поважайте всі висловлені думки (точки зору).

3.    Будьте активними та намагайтеся заохочувати до участі в обговоренні інших.

У своєму класі ви можете доповнити ці правила, затвердити та дотримуватися їх під час спільної роботи.

Бажаємо вам захопливих уроків!

З повагою, автори