Підручники автора: Реєнт О.П.

Історія України 10кл Реєнт

Юні друзі!

У цьому навчальному році ви вивчатимете історичний матеріал, присвячений подіям початку XX ст. (1900-1921 рр.) Цей період в історії українських земель характеризується переходом від аграрно-ремісничого до індустріального суспільства. Процеси модернізації охопили всі сторони життя української людності: економічну, політичну, соціальну, культурну та релігійну.

Важливою подією в розвитку суспільно-політичних рухів став початок політичного етапу національного відродження - відображення в українській політичній думці проблеми націотворення як елементу модернізації тогочасного суспільства.

Зміст шкільного курсу структурно розкрито в таких темах: "Україна на початку XX ст."; "Україна під час Першої світової війни"; "Українська революція (березень 1917 - початок 1918 рр.)"; "Українська держава (початок 1918 - початок 1921 рр.)"; "Культура і духовне життя України в 1917-1921 рр."; "Наш край у 1900-1921 рр.".

Для успішного опанування вами змісту курсу історії України ми пропонуємо таку структуру підручника: визначення теми, план, запитання перед текстом параграфа, навчальний текст, запитання і завдання. Додаткову інформацію ви зможете отримати, використовуючи подані в підручнику мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, словник історичних термінів і понять.

Запитання перед текстом параграфа покликані активізувати та актуалізувати вашу пізнавальну діяльність. Рубрика "Документи і матеріали" дозволяє конкретизувати, доповнити, ілюструвати навчальний текст параграфа, знайомить вас із різними інтерпретаціями історичних процесів в українських землях на початку XX ст., сприяє розвитку ваших умінь проблемно-пошукового та творчого характеру, надає можливості для організації самостійної навчальної роботи. Рубрика "Персонали" містить біографічний матеріал, призначення якого - викликати інтерес до історичних діячів, життя та діяльність яких були пов’язані з Україною. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти, що історію творили люди з різними характерами, почуттями, емоціями, складним шляхом пошуку істини. Рубрика "Запитання і завдання" дозволяє закріпити навчальний матеріал, сформувати базові знання та необхідні предметні компетенції з курсу історії України, розвинути вміння аналізувати, порівнювати, систематизувати, узагальнювати історичну інформацію, робити висновки. Система запитань і завдань сприяє формуванню критичного ставлення до історичних подій, явищ і процесів, виробленню самостійних суджень та вмінь аргументувати й оцінювати ту чи іншу історичну реалію, виховувати в собі почуття впевненості у власних силах.

Ми сподіваємося, що цей підручник допоможе вам збагатити свої знання з одного з найцікавіших періодів історії України.
Автори

Історія України 9 клас Реєнт

Шановні друзі!
У цьому навчальному році ви перегорнете ще одну сторінку історії українсько¬го народу" що охоплює період від кінця КУПІ до кінця XIX ст. Ми запрошуємо вас до пізнавальної подорожі, упродовж якої ви станете свідками багатьох історич¬них подій. Серед них заснування Київського університету, видання "Кобзаря" Тараса Шевченка, завершення промислової революції в українських землях. Ви ознайомитеся з досягненнями науки та техніки, розвитком мистецтва. Зі сторі¬нок підручника постануть видатні історичні діячі. Микола Лисенко — його нази¬вали "сонцем української музики", Юліан Бакинський він першим обґрунтував необхідність політичної самостійності України, Володимир Антонович, Іван Пулюй, Микола Кибальчич, Борис Грінченко, Леся Українка, Іван Франко.. Ціла плеяда талановитих співвітчизників, які любили Україну та жадали кращої долі для її народу.
Наскрізною ідеєю, що пронизує навчальний матеріал підручника, є теза про національне відродження та формування українське" нації. Важливо не залиши¬ти поза увагою всі компоненти цього складного процесу: економічні, політичні" соціокультурні та релігійні.
Щоб ваша подорож стала предметною, ми пропонуємо таку структуру підруч¬ника: визначення теми, план, запитання перед текстом параграфа, навчальний текст, запитання і завдання. Додаткову інформацію ви зможете отримати, вико¬ристовуючи подані в підручнику карти, Ілюстрації, хронологічну таблицю, слов¬ник історичних термінів і понять.
Запитання перед текстом параграфа покликані активізувати та актуалізувати вашу пізнавальну діяльність. Рубрика "Персонали" містить біографічний матеріал, призначення якого - викликати інтерес до історичних діячів, життя та діяльність яких були пов’язані з Україною. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти, що історію творили особи з різними характерами, почуттями, емоціями, складням шляхом пошуку істини. Через біографії діячів минулого і систему запитань завдань ми прагнули створити умови для формування у вас самостійної оцінки їхньої діяль¬ності, а відтак дати вам змогу використовувати здобуті знання у навчанні та по¬всякденному житті. Рубрика "Документи і матеріали" дозволяє конкретизувати, доповнити, ілюструвати навчальний текст параграфа, знайомить вас з різними інтерпретаціями історичних процесів в українських землях наприкінці XVIII - упродовж XIX ст., сприяє розвитку ваших умінь проблемно-пошукового та твор¬чого характеру, надає можливості для здійснення самостійної навчальної діяль¬ності. Рубрика "Запитання і завдання" дозволяє закріпити навчальний матеріал, сформувати базові знання з курсу історії України, розвинути вміння аналізувати" порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо. Система за¬питань і завдань сприяє формуванню критичного ставлення до історичних подій, явищ і процесів, виробленню самостійних суджень та умінь аргументувати і від-стоювати власний погляд на ту чи іншу історичну проблему, виховувати в собі почуття впевненості у власних силах. Тепер щодо рубрики "Тематичне оціню¬вання". Тематична атестація є заключним етапом оцінювання ваших знань і умінь, проводиться на останньому уроці вивчення теми як диференційована контрольна робота. Під час перевірки зараховуються лише повністю виконані за¬вдання. До останніх належать і завдання, в яких допущені незначні помилки. Од¬нак у цілому кількість таких помилок не повинна перевищувати трьох. Інакше оцінка знижується на 1 бал.
Ми сподіваємося, що ця навчальна книга допоможе вам збагатити свої знання з одного з найцікавіших періодів історії України.
Зичимо успіхів на шляху пізнання.    
Автори