Каталог підручників з предмета - Українська мова

Каталог підручників з предмета - Українська мова

Українська мова. Підручники за 11 клас

автори:
Караман С.О.
Караман О.В.
Плющ М.Я.
Тихоша В.І.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2011
автори:
Єрмоленко С. Я.
Сичова В.Т.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2011

2.Словосполучення і речення

3.Синтаксичні норми

4.Уживання простго речення

5.Уживання простого речення

6.Уживання складного речення

7.Пунктограми в реченні з прямою мовою

8.Синтаксичний і пунктуаційний аналіз

9.Зміст і будова тексту

10.Складне синтаксичне ціле

11.Стильова класифікація текстів

Орфографічно-пунктуаційний практикум

12.Поняття комунікацii

13.Етика професійного спілкування

14.Міжкультурна комунікація

15.Риторика як наука й мистецтво

16.Промова

17.Етика полемічної майстерності

18.Аудіювання різностильових текстів

19.Читання різностильових текстів

20.Усний переказ тексту на професійну тему

21.Діалоги на професійну тему

22.Виступ на семінарах,зборах

23.Письмовий переказ

24.Підготовка публічного виступу

25.Підготовка і написання статті

26.Письмовий відгук про телепередачу

27.Письмовий твір на морально-етичну тему

28.Ділові папери

29.Письмовий звіт про виконану роботу

30.Переказ різностильових текстів

31.Синхронний переклад текстів

автори:
Заболотний О.В.
Заболотний В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

1.Комунікативна діяльність

2.Ділове спілкування

3.Міжкультурна комунікація

4.Словосполучення,речення

5.Особливості вживання простих речень

6.Особливості вживання складних речень

7.Пунктограми в простому реченні

8.Пунктограми в складному реченні

9.Пунктограми в прямій мові

10.Текст і його ознаки

11.Зміст і будова тексту

12.Види і типи текстів

13.Риторика як наука

14.Риторичні вимоги до мовця

15.Підготовка промови

16.Структурування ораторської промови

17.Полемічна майстерність

18.Уживання мякого знака,апострофа

19.Орфограми в коренях,суфіксах,префіксах

20.Власні назви,написання слів разом та окремо

21.Повторення в кінці року

Українська мова. Підручники за 10 клас

автори:
Глазова О.П.
Кузнецов Ю.Б.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2010

Стилістичні засоби фонетики

Стилістичні засоби лексикологii

Стилістичні засоби фразеологіi

Словотворчі засоби стилістики

автори:
Заболотний О.В.
Заболотний В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

1.Рівні мовної системи.Норми мови

2.Культура мовлення

3.Спілкування

4.Мовленнєвий етикет

5.Основні норми вимови

6.Правопис ненаголошених,мякого зкака

7.Стилістичні засоби фонетики

8.Мофологічна будова слова

9.Стилістичні особливості частин слова

10.Лексика української мови за походженням

11.Терміни

12.Стилістичні засоби

13.Система частин мови.РІд іменників

14.Стилістичні засоби морфологii

15.Орфографічно-пунктуаційний практикум

16.Повторення в кінці року

Українська мова. Підручники за 9 клас

автори:
Авраменко О.М.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2017
автори:
Глазова О.П.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2017
автори:
Заболотний В.В.
Заболотний О.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2017
автори:
Єрмоленко С. Я.
Сичова В.Т.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2009

1.Розвиток української мови

2.Просте неускладнене речення

3.Просте ускладнене речення

4.Пряма і непряма мова.Розділові знаки

5.Заміна прямої мови непрямою

6.Цитата як засіб відтворення мови

7.Діалог.Розділові знаки

8.Складне речення з різними видами звязку

9.Складносурядне речення, його будова

10.Розділові знаки між частинами складносурядного

11.Складносурядне речення і синонімічна конструкція

12.Складнопідрядне речення

13.Основні види складнопідрядних речень

14.Складнопідрядне речення з підрядним зясувальним

15.Складнопідрядні речення з підрядними обставинами

16.Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, ступеня

17.Підрядні речення причини,мети,умови

18.Підрядні речення наслідкові

19.Складнопідрядне з кількома підрядними

20.Відношення між частинами безсполучникового

21.Кома і крапка з комою в безсполучниковому

22.Двокрапка і тире у безсполучниковому

23.Безсполучникові складні речення і синонімічні конструк

24.Розділові знаки у реченні з різними видами звязку

25.Використання складних речень у різних видах текстів

26.Складне синтаксичне ціле, його ознаки

27.Складне синтаксичне ціле і абзац

28.Актуальне членування речень у висловлюваннi

29.Повторення про текст, стилі, типи висловлювання

30.Усний переказ наукового стилю

31.Усний переказ публіцистичного стилю

32.Усний переказ художнього стилю

33.Письмовий переказ тексту наукового стилю

34.Письмовий переказ наукового стилю

35.Письмовий переказ тексту публіцистичного

36.Тези прочитаного

37.Конспектування як різновид переказу

38.Діалог

39.Діалог-домовленість

40.Усний твір на морально-етичну тему

41.Доповідь на морально-етичну тему

42.Письмовий твір у публіцистичному стилі

43.Письмовий твір на морально-етичну тему

44.Письмове оповідання на вибрану тему

45.Заява.Автобіографія

автори:
Глазова О.П.
Кузнецов Ю.Б.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2009

1.Просте неускладнене і ускладнене речення

2.Пряма і непрамс мова як засіб передачі чужої мови

3.Заміна прямої мови непрямою

4.Цитата як спосіб передачі чужої мови

5.Діалог

6.Складне речення і його ознаки

7.Сполучникові і безсполучникові речення

8.Складні речення з сурядним і підрядним звязком

9.Відношення та розділові знаки між частинами складносурядного

10.Складнопідрядне речення

11.Основні види складнопідрядних речень

12.Підрядні обставинні частини

13.Складнопідрядні речення з кількома підрядними

14.Безсполучникове складне речення

15.Речення з різними видами сполучникового і безсполучникового

16.Складне синтаксичне ціле

17.Складне синтаксичне ціле і абзац

18.Актуальне членування речень

автори:
Пентилюк М.І.
Гайдаєнко І.В.
Ляшкевич А.І.
Омельчук С.А.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2009

1.Розвиток української мови

2.Просте неускладнене й ускладнене речення

3.Пряма мова.Розділові знаки

4.Непряма мова, способи заміни непрямої мови

5.Цитати, розділові знаки при цитатах

6.Діалог

7.Складні речення без сполучників

8.Складносурядне речення

9.Смислові звязки між частинами речення

10.Розділові знаки та інтонація

11.Складнопідрядне речення,будова

12.Складнопідрядне речення з означальною частиною

13.Складнопідрядне речення із зясувальною системою

14.Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця,часу

15.Підрядні частини дії,міри,ступеня

16.Підрядні частини причини й мети

17.Підрядна частина умови

18.Підрядні частини наслідку і допусту

19.Речення з кількома підрядними частинами

20.Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

21.Безсполучникове складне речення

22.Кома і крапка з комою у безсполучниковому

23.Двокрапка у безсполучниковому реченні

24.Тире в безсполучниковому реченні

25.Речення із сурядним і підрядним звязком

26.Речення зі сполучниковим і безсполучниковим звязком

27.Розділові знаки у складному реченні

28.Стилістичні особливості складних речень

29.Поняття про складне синтаксичне ціле

30.Складне синтаксичне ціле,абзац

31.Види і засоби міжфразного звязку

32.Актуальне членування речень у висловлюванн

33.Повторення вивчених пунктограм

34.Слово як предмет вивченого

35.Мовні аспекти вивчення речення

автори:
Заболотний О.В.
Заболотний В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2009

Українська мова. Підручники за 8 клас

автори:
Заболотний О.В.
Заболотний В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2016
автори:
Авраменко О.М.
Борисюк Т.В.
Почтаренко О.В.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2016

1.Мова-найважливіший засіб спілкування

2.Лексикологія

3.Фразеологія

4.Основні правила правопису

5.Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

6.Словосполучення

7.Види словосполучень

8.Речення

9.Ділові папери.Протокол

10.Двоскладне речення.Підмет

11.Присудок

12.Означення

13.Письмовий твір-оповідання на основі почутого

14.Прикладка

15.Додаток

16.Обставина

17.Опис місцевості.Стислий переказ розповідного тексту

18.Односкладні речення.Означено-особове речення

19.Неозначено-особові речення

20.Узагальнено-особові речення

21.Усний твір-опис місцевостi

22.Безособові речення

23.Називні речення

24.Повні і неповні речення

25.Письмовий твір-опис місцевості на осн вражень

26.Однорідні члени речення

27.Однорідні і неоднорідні означення

28.Опис памяток історії та культури

29.Узагальнюючі слова

30.Звертання поширені і непоширенi

31.Письмовий вибірковий переказ розподільного тексту

32.Вставні слова

33.Розділові знаки при вставних словах

34.Усний твір-опис памятки історii

35.Поняття про відокремлення

36.Відокремлення узгоджених означень

37.Відокремлення неузгоджених означень

38.Письмовий твір-опис на основі спостережень

39.Відокремлення прикладок

40.Відокремлення прикладок-поглиблено

41.Докладний переказ тексту худож стилю

42.Відокремлення обставин

43.Відокремлення обставин-поглиблено

44.КОнспектування як різновид стислого переказу

45.Відокремлення додатків

46.Уточнювальні члени речення

47.Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилi

48.Розбір ускладненого речення

49.Синтаксис простого речення

50.Діалог дискусійного характеру

автори:
Глазова О.П.
видавництво:
ФОЛІО
рік видання:
2016
автори:
Глазова О.П.
Кузнецов Ю.Б.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2008

Мова - це найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення

§ 1. Словосполучення та речення. Члени речення

§ 2. Звертання. Вставні слова

§ 3. Просте і складне речення

§ 4. Пряма мова. Діалог

§ 5. Словосполучення. Будова словосполучень. Види словосполучень

§ 6. Види речення за метою висловлювання. Окличні речення

§ 7. Речення прості і складні

§ 8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

§ 9. Головні члени речення

§ 10. Способи вираження присудка. Простий і складний дієслівні присудки

§ 11. Тире між підметом і присудком

§ 12. Речення непоширені і поширені. Другорядні члени речення

§ 13. Означення

§ 14. Прикладка як різновид означення

§ 15. Додаток

§ 16. Обставина. Види обставини за значеннями

§ 17. Порівняльний зворот

§ 18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

§ 19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета називні речення

§ 20. Односкладні речення як частини складного речення

§ 21. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях

§ 22. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)

§ 23. Однорідні і неоднорідні означення

§ 24. Узагальнені слова в реченнях з однорідними членами

§ 25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями). Розділові знаки

§ 26. Вставлені речення

§ 27. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки

§ 28. Уточнювальні члени речення

автори:
Заболотний О.В.
Заболотний В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2008

1.Словосполучення і речення

2.Пряма мова.Діалог

3.Словосполучення

4.Речення

5.Порядок слів у реченні

6.Підмет

7.Присудок

8.Узгодження присудка з підметом

9.Тире між підметом і присудком

10.Означення

11.Прикладка як різновид означення

12.Додаток

13.Обставина

14.Порівняльний зворот

15.Узагальнення вивченого з теми

16.Односкладні речення

17.Означено-особові, неозначено-особов

18.Безособові речення

19.Називні речення

20.Неповні речення

21.Узагальнення вивченого з теми

22.Однорідні члени речення

23.Однорідні й неоднорідні означення

24.Розділові знаки при однорідних

25.Особливості вживання однорід членів

26.Узагальнення вивченого з теми

27.Звертання

28.Вставні слова

29.Вставлені конструкцii

30.Узагальнення вивченого

31.Поняття про відокремлення

32.Відокремлені прикладки

33.Відокремлені додатки

34.Відокремлені обставини

35.Відокремлені уточнюючі члени речення

36.Узагальнення вивченого з теми

автори:
Єрмоленко С. Я.
Сичова В.Т.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2008

1.Мова-найважливіший засіб спілкування

2.Словосполучення і речення.Члени речення,звертання,вставні слова

3.Просте і складне речення.Пряма мова і діалог

4.Словосполучення.Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

5.Речення.Види реченьза метою висловлювання і емоційним забарвленням

6.Просте і складне речення.Двоскладне і односкладне речення

7.Порядок слів у реченні.Логічний наголос

8.Головні члени двоскладного речення.Підмет і присудок

9.Форми вираження підмета

10.Простий і складений присудок.Дієслівний складений присудок

11.Іменний складений присудок.Тире між підметом і присудком

12.Другорядні члени речення.Означення - другорядний член речення

13.Прикладка як різновид означення.Правопис прикладки

14.Додаток - другорядний член речення

15.Обставина - другорядний член речення.Види обставин

16.Порівняльний зворот.Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом

17.Головний член односкладного речення

18.Односкладне означено-особове речення

19.Односкладне узагальнено-особове речення

20.Односкладне неозначено-особове речення

21.Односкладне безособове речення

22.Односкладне називне речення

23.Односкладне речення як частина складного речення

24.Повне і неповне речення.Тире в неповному реченні

25.Однорідні члени речення.Звязок і розділові знаки

26.Однорідні й неоднорідні означення

27.Узагальнювані слова в реченнях з однорідними членами речення

28.Речення зі звертаннями.Непоширені й поширені звертання.Розділові знаки при звертанні

29.Речення зі вставними словами-словосполученнями, реченнями

30.Поняття про відокремлені другорядні члени речення та уточнювальні

31.Відокремлені означення-узгоджені,неузгоджені

32.Відокремлені прикладки

33.Відокремлені обставини

34.Відокремлені додатки

35.Повторення відомостей про просте речення

36.Повторення про звязну мову,текст,стилі, типи і жанри висловлювання

37.Особливості опису місцевості.Усний стислий переказ

38.Особливості опису памяток історії та культури.Усний вибірковий переказ

39.Усний стислий переказ тексту публіцістичного стилю

40.Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису

41.Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису памяток

42.Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю

43.Конспектування як різновид стислого переказу

44.Діалог, складений на основі теле чи радіоперерачі дискусійного характеру

45.Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень

46.Усний твір-опис памяток історії та культури за картиною

47.Усне повідомлення про мову в науковому стилі

48.Письмовий твір-опис місцевості, памяток історії та культури

49.Письмовий твір-оповідання на основі почутого

50.Письмовий твір-роздум на морально-етичну чи суспільну тему

51.Ділові папери.Протокол

автори:
Бондаренко Н.В.
Ярмолюк А.В.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2008

1.Мова-найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

2.Частини мови.Найскладніші орфограми

3.Переглядове читання

4.Словосполучення

5.Речення

6.Опис місцевості.Докладний переказ тексту з описом місцевості

7.Порядок слів у реченні.Логічний наголос

8.Підмет і присудок

9.Складений іменний присудок

10.Складений дієслівний присудок

11.Тире між підметом і присудком

12.Твір-опис місцевості на основі власних спостережень

13.Додаток

14.Означення

15.Тематичні виписки як засіб засвоєння почутого

16.Обставина

17.Переказ тексту із поєднанням різних типів мовлення

18.Односкладні речення з головним членом-присудком

19.Неозначено-особові речення.Узагальнено-особові речення

20.Безособові речення

21.Односкладні речення з головним членом-підметом.Називні речення

22.Поняття про неповні речення.Тире в неповному реченні

23.Однорідні члени речення

24.Однорідні й неоднорідні означення

25.Докладний переказ оповідання з обрамленням

26.Розділові знаки при однорідних членах речення

27.Узагальнювані слова в реченнях з однорідними членами

28.Складання плану роботи.Мистецтво перекладу

29.Звертання

30.Вставні слова(слововсполучення, речення)

31.Розділові знаки при вставних словах, слововсполученнях, реченнях

32.Вибірковий переказ розпов тексту з елементами опису памятника

33.Відокремлені члени речення

34.Відокремлені означення

35.Відокремлені прикладки

36.Твір-ропис памятника на основі власних спостережень

37.Відокремлені обставини

38.Відокремлені уточнювальні члени речення

39.Твір-роздум на морально-етичну тему

40.Пряма мова.Розділові знаки при прямій мові

41.Непряма мова.Способи заміни прямої мови непрямою

42.Цитата.Розділові знаки при цитататх

43.Діалог.Розділові знаки при діалозі

Просте речення.Головні члени речення

Другорядні члени речення

Односкладні речення

Речення з однорідними членами

Речення зі звертаннями, вставними словами

Речення з відокремленими членами

Пряма і непряма мова.Діалог

Українсько-російський словничок

Російсько-український словничок

Тлумачний словничок

Фразеологічний словничок

Удосконалюйте своє мовлення

Відповіді до загадок

автори:
Ворон А.А.
Солопенко В.А.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2008

1.Мова-найважливіший засіб спілкування

2.Самостійні частини мови

3.Службові частини мови

4.Словосполучення

5.Речення

6.Порядок слів у реченні.Логічний наголос

7.Підмет і присудок як головні члени речення

8.Присудок.Види присудків

9.Тире між підметом і присудком

10.Означення

11.Прикладка як різновид означення

12.Додаток

13.Обставина

14.Порівняльний зворот

15.Односкладне просте речення.Основні групи односкл речень

16.Неозначено-особове й узагальнено-особове речення

17.Безособові речення

18.Називні речення

Повні та неповні речення.Тире в неповних реченнях

20.Однорідні члени речення.Інтонація речень

21.Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

22.Однорідні й неоднорідні означення

23.Узагальнювані слова в реченнях

26.Поняття про відокремлення.Відокремлені другорядні члени речення

27.Відокремлені прикладки

28.Відокремлені додатки

29.ВІдокремлені обставини

30.Відокремлені уточнювальні члени речення

31.Речення з прямою мовою.Інтонація та розділові знаки

32.Діалог і полілог.Розділові знаки при діалозі та полілозі

33.Заміна прямої мови непрямою

34.Цитата як різновид прямої мови.Розділові знаки при читаті

автори:
Пентилюк М.І.
Гайдаєнко І.В.
Ляшкевич А.І.
Омельчук С.А.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2008

1.Мова найважливіший спосіб спілкування

2. Словосполучення і речення.Члени речення.Звертання.Вставні слова

3. Просте і складне речення.Пряма мова і діалог

4. Словосполучення.Будова і види словосполучень

5. Види речень з метою висловлювання.Окличні речення.Види речень за будовою

6. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

7.Головні члени речення.Підмет, його способи вираження

8.Простий і складений присудки

9.Тире між підметом і присудком

10.Другорядні члени речення.Означення

11.Прикладка як різновид означення

12.Додаток

13.Обставина.Види обставин

14.Порівняльний зворот

15. Односкладні речення.Означеноособове речення

16.Неозначено-особове й узагальнено-особове речення

17.Безособове речення

18.Називне речення

19.Повне й неповне речення.Тире в неповному речсенні

20.Однорідні члени речення.Речення з кількома рядами однорідних членів

21.Однорідні й неоднорідні означення

22.Узагальнювані слова в реченнях з однорідними членами

23.Речення зі звертаннями.Звертання поширені й непоширені

24.Вставні слова

25.Вставні словосполучення і речення

26.Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях

27.Поняття про відокремлення

28.Відокремлені означення

29.Відокремлені прикладки

30.Відокремлені обставини

31.Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами

32.Відокремлені уточнювальні додатки та обставини

Українська мова. Підручники за 7 клас

автори:
Глазова О.П.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2016

1.Розділові знаки в реченнях

2.Частини мови

3.Вивчені групи орфограм

4.Дієслово

5.Неозначена форма дієслова

6.НЕ з дієсловами

7.Доконаний і недоконаний види дієслова

8.Дієслова перехідні та неперехіднi

9.Часи дієслова

10.Теперішній час

11.Минулий час

12.Майбутній час

13.Способи дієслів

14.Творення дієслів умовного способу

15.Творення дієслів наказового способу

16.Безособові дієслова

17.Способи творення дієслів

18.Дієприкметник

19.Дієприкметниковий зворот

20.Відмінювання дієприкметників

21.Активні і пасивні дієприкметники

22.Безособові дієслівні форми на -НО,-ТО

23.Перехід дієприкметників у прикметники та іменникик

24.правопис Н у дієприкметниках

25.НЕ з дієприкметниками

26.Дієприслівник

27.Дієприслівниковий зворот

28.Коми при одиночному дієприслівнику

29.Творення дієприслівників

30.НЕ з дієприслівниками

31.Прислівник

32.Способи творення прислівників

33.Ступені порівняння прислівників

34.Правопис прислівників

35.Прийменник

36.Сполучник

37.Частка

38.правопис НЕ і НІ з різними частинами мови

39.Вигук як особлива частина мови

автори:
Єрмоленко С. Я.
Сичова В.Т.
Жук М.Г.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2015
автори:
Заболотний О.В.
Заболотний В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2015