Каталог підручників з предмета - Фізика

Каталог підручників з предмета - Фізика

Фізика. Підручники за 11 клас

автори:
Гончаренко С.У.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2002

Розділ1.Електромагнітна індукція

Розділ2.Механічні коливання

Розділ3.Електромагнітні коливання

Розділ4.Механічні,звукові хвилі

Розділ5.Електромагнітні хвилi

Розділ6.Елементи теорії відносностi

Розділ7.Світлові кванти

Розділ8.Атом і атомне ядро

Розділ9.Фізична карта світу.Технологія

автори:
Коршак Є.В.
Ляшенко О.І.
Савченко В.Ф.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

1.Електричне поле заряджених нерухомих тіл

2.Напруженість електричного поля

3.Принцип суперпозиції полів

4.Провідники в електричному полi

5.Діелектрики в електричному полi

6.Закон Кулона

7.Робота в електричному полi

8.Потенціал електричного поля

9.Різниця потенціалів

10.Електроємність

11.Конденсатор

12.Електроємність плоского конденсатора

13.Зєднання конденсаторів

14.Енергія електричного поля

15.Вплив електричного поля на організми

16.Умови виникнення електричного струму

17.Робота і потужність струму

18.Електрорушійна сила джерела струму

19.Закон Ома для повного кола

20.Правила безпечного користування електроприладами

21.Електричний струм у різних середовищах

22.Ніпівпровідники

23.Напівпровідниковий діод

Головне в розділі1

24.Магнітне поле

25.Магнітна індукція

26.Дія магнітного поля

27.Взаємодія провідників зі струмом

28.Використання сили дії Ампера

29.Сила Лоренца

30.Магнітні властивості речовини

31.Властивості феромагнетиків

32.Використання магнітних властивостей речовини

33.Електромагнітна індукція

34.Правило Ленца

35.Магнітний потік

36.Закон електромагнітної індукцii

37.Електродинамічний мікрофон

38.Самоіндукція

39.Енергія магнітного поля

40.Змінний струм

41.Трансформатор

Головне в розділі2

42.Коливальний рух

43.Вимушені коливання

44.Математичний маятник

45.Енергія коливального руху

46.Механічні хвилi

47.Звукові хвилі

48.Коливальний контур

49.Утворення електромагнітних хвиль

50.Шкала електромагнітних випромінень

51.Радіохвилi

Головне в розділі3

52.Світло як електромагнітна хвиля

53.Поглинання і розсіювання світла

54.Дзеркала

55.Заломлення світла

56.Лінзи

57.Інтерференція світла

58.Дифракція світла

59.Дисперсія світла

60.Інфрачервоне ультрафіолетове випромінювання

61.Квантові властивості світла

62.Фотоефект

63.Застосування фотоефекту

Головне в розділі4

64.Ядерна модель атома

65.Квантові постулати Бора

66.Поглинання і випромінювання світла атомом

67.Спектральний аналіз,застосування

68.Рентгенівське випромінення

69.Квантові генератори

70.Атомне ядро

71.Ядерні сили та енергія звязку

72.Радіоактивність

73.Види радіоактивного випромінення

74.Ядерні реакцii

75.Ядерний реактор

76.Елементарні частинки

Головне в розділі5

автори:
Засєкіна Т.М.
Засєкін Д.О.
видавництво:
ТОВ Сиция
рік видання:
2011

1.Взаємодія електрично заряджених тіл

2.Електричне поле

3.Електричне поле поверхонь

4.Провідники та діелектрики

5.Електрети та сегнетоелектрики

6.Робота по переміщенню заряду в електричному полі

7.Потенціал електричного поля

8.Електроємність

9.Використання конденсаторів у техніці

10.Енергія електричного поля

11.Електричний струм

12.Електрорушійна сила

13.Розгалуджені кола

14.Електричний струм у металах

15.Термоелектричні явища

16.Струм у вакуумі

17.Електропровідність напівпровідників

18.Напівпровідникові прилади

19.Електричний струм у рідинах

20.Електричний струм у газах

21.Використання самостійного ггазового розряду

22.Магнітна взаємодія провідників

23.Магнітне поле струму

24.Дія магнітного поля на провідник

25.Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки

26.Магнітні властивості речовин

27.Виникнення індукційного струму

28.Електрорушійна сила індукційного струму

29.Механізми виникнення індукційного струму

30.Самоіндукція

31.Енергія магнітного поля струму

32.Змінний струм

33.Активний опір у колі змінного струму

34.Конденсатор у колі змінного струму

35.Котушка індуктивності

36.Електричне коло змінного струму

37.Робота і потужність змінного струму

38.Резонанс

39.Генератори змінного струму

40.Трансформатор

41.Вільні електромагнітні коливання

42.Опис процесів в ідеальному коливальному

43.Затухаючі електромагнітні коливання

44.Автоколивання

45.Утворення електромагнітних хвиль

46.Характеристики електромагнітних хвиль

47.Властивості електромагнітних хвиль

48.Передача інформації електромагнітними хвилями

49.Властивості електромагнітних хвиль

50.Природа світла

51.Явище інтерференцii

52.Інтерференція в тонких пластинках

53.Практичне використання інтерференцii

54.Дифракція світла

55.Дифракційна гратка

56.Дисперсія світла

57.Поляризація світла

58.Геометрична оптика

59.Відбивання світла

60.Заломлення світла

61.Лінзи

62.Оптичні прилади і системи

63.Елементи фотометрii

64.Гіпотеза квантів Планка

66.Корпускулярно-хвильовий дуалізм

67.Тиск світла

68.Застосування фотоефекту

69.Явища,що пояснюються квантовими властивостями

70.Модель атома Розерфорда-Бора

71.Експериментальне підтвердження постулатів Бора

72.Хвильові властивості матерії

73.Основні положення квантової механіки

74.Основи побудови періодичної системи Менделєєва

75.Спектри теплового випромінювання

76.Рентгенівське випромінювання

77.Квантові генератори, застосування

78.Атомне ядро

79.Радіоактивність

80.Закон радіоактивного розпаду

81.Ядерні реакцii

82.Ланцюгова реакція поділу ядер урану

83.Методи реєстрації йонізуючого випромінювання

84.Біологічна дія радіацii

85.Загальна характеристика елементарних

86.Види взаємодій

87.Класифікація елементарних частинок

автори:
Бар’яхтар В. Г.
Божинова Ф. Я.
Кірюхін М.М.
Кірюхіна О.О.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2011

1.Азбука електростатики

2.Електричне поле

3.Робота з переміщення заряду

4.Потенціал електростатичного поля

5.Провідники в електростатичному полi

6.Діелектрики в електростатичному полі

7.Електроємність

8.Енергія та густина

Підсумки розділу 1

Завдання для самоперевірки

9.Електричний струм

10.Електрорушійна сила

11.Розгалуджені кола

12.Робота і потужність електричного струму

13.Електричний струм у металах

14.Електричний струм у рідинах

15.Електричний струм у газах

16.Електропровідність ніпівпровідників

17.Стум у вакуумі

Підсумки розділу 2

Завдання для самоперевірки

18.Магнітне поле струму

19.Сила Ампера

20.Дія магнітного пля на заряджені частинки

21.Досліди Фарадея

22.Електромагнітна індукція

23.Самоіндукція

24.Магнітні властивості речовини

25.Електромагнітне поле

Підсумки розділу 3

Завдання для самоперевірки

26.Коливання.Види коливань

27.Вільні електромагнітні коливання

28.Період власних коливань

29.Обертання рамки в магнітному полі

30.Активний опір у колі змінного струму

31.Вимушені електромагнітні коливання

32.Трансформатор

33.Генератор незатухаючих коливань

34.Електромагнітні хвилі

35.Принципи радіоелектронного звязку

36.Поширення радіохвиль

37.Шкала електромагнітних коливань

Підсумки розділу 4

Завдання для самоперевірки

38.Уявлення про природу світла

39.Відбивання світла

40.Заломлення світла

41.Лінзи. Побудова зображень

42.Оптичні системи

43.Дисперсія світла

44.Інтерференція світла

45.Дифракція світла

46.Поляризація світла

47.Теорія Планка

48.Фотоефект

49.Тиск світла

Підсумки розділу 5

Завдання для самоперевірки

50.Постулати Бора

52.Нетеплове збудження випромінювання

53.Протонно-нейтронна модель атомного ядра

54.Ядерні сили

55.Фізичні основи ядерної енергетики

56.Радіоактивність

57.Закон піврозпаду

58.Методи реєстрації йонізуючого випромінювання

59.Елементарні частинки

Підсумки розділу 6

Завдання для самоперевірки

автори:
Сиротюк В.Д.
Баштовий В.І.
видавництво:
ТОВ Сиция
рік видання:
2011

1.Електричне поле

2.Напруженість електричного поля

3.Потенціал електричного поля

4.Електроємність

5.Електричне коло.Зєднання провідників

6.Робота,потужність електричного струму

7.Електрорушійна сила

8.Електричний струм у різних середовищах

9.Електричний струм у напівпровідниках

10.Донорні та акцепторні домішки

11.Напівпровідниковий діод

Перевірте свої знання

12.Взаємодія струмів

13.Індукція магнітного поля

14.Сила Ампера.Сила Лоренца

15.Магнітні властивості речовин

16.Електромагнітна індукція

17.Індуктивність

Перевірте свої знання

19.Трансформатор

20.Коливальний рух

21.Гармонічні коливання

22.Математичний маятник

23.Вільні коливання

24.Поширення механічних коливань у пружному середовищі

Перевірте свої знання

25.Коливальний контур

26.Гармонічні електромагнітні коливання

27.Затухаючі та вимушені коливання

28.Електромагнітне поле

29.Швидкість поширення,довжина хвиль

30.Властивості електромагнітних хвиль

31.Розвиток поглядів на природу світла

32.Поширення світла в середовищах

33.Інтерференція світла

34.Дифракція світла

35.Поляризація світла

36.Дисперсія світла

37.Розвиток квантової фізики

38.Фотон

39.Застосування фотоефекту

40.Люмінесценсія

41.Квантові генератори,їх застосування

42.Корпускулярно-хвильовий дуалізм

Перевірте свої знання

43.Історія вивчення атома

44.Квантові постулати Бора

45.Модель атома Гідрогену за Бором

46.Спектроскоп

47.Рентгенівське випромінювання

48.Атомне ядро

49.Радіоактивність

50.Ядерні реакцii

51.Ланцюгова реакція

52.Фізичні основи ядерної енергетики

53.Дія радіоактивного випромінювання

54.Елементарні частинки,класифікація

Перевірте свої знання

55.Сучасна фізична карта світу

56.Науково-технічний прогрес

57.Фізика і загальнолюдські цінності

Узагальнююче повторення курсу фізики

Фізичні задачі навколо нас

Відповіді до задач

Словник фізичних термінів

Предметний покажчик

Фізика. Підручники за 10 клас

автори:
Генденштейн Л.Е.
Ненашев І.Ю.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2010

1.Механічний рух

2.Прямолінійний рівномірний рух

3.Прямолінійний рівноприскорений рух

4.Приклади розвязування задач

5.Рівномірний рух по колу

6.Закон інерції - перший закон Ньютона

7.Взаємодії та сили

8.Другий закон Ньютона

9.Третій закон Ньютона

10.Закон всесвітнього тяжіння

11.Сили тертя

12.Рух і рівновага

13.Імпульс.Закон збереження імпульсу

14.Механічна робота. Потужність

15.Енергія

16.Основні положення спеціальної теорії відностостi

17.Деякі наслідки спеціальної теорії відносностi

18.Молекулярно-кінетична теорія

19.Кількість речовини.Стала Авогадро

20.Температура

21.Газові закони

22.Стани речовини

23.Фазові переходи

24.Внутрішня енернія.Перший закон термодинаміки

25.Теплові двигуни,холодильники,кондиціонери

26.Необоротність теплових процесів

автори:
Коршак Є.В.
Ляшенко О.І.
Савченко В.Ф.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010
автори:
Сиротюк В.Д.
Баштовий В.І.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2010

Р1.Кінематика

Р2.Динаміка

Р3.Релятивістська механіка

Р4.Властивості газів,рідин,твердих тіл

Р5.Основи термодинаміки

автори:
Засєкіна Т.М.
Головко М.В.
видавництво:
Педагогічна думка
рік видання:
2010

Фізика. Підручники за 9 клас

автори:
Коршак Є.В.
Ляшенко О.І.
Савченко В.Ф.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2009

Титулки,зміст

Р1.Електричне поле

Р2.Електричний струм

Р3.Магнітне поле

Р4.Атомне ядро.Ядерна енергетика

Узагальнюючі заняття

Алфавітний покажчик

Відповіді

автори:
Бар’яхтар В. Г.
Довгий С.О.
Божинова Ф. Я.
Кірюхіна О.О.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2017
автори:
Сиротюк В.Д.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2017
автори:
Сиротюк В.Д.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2009

1.Електризація тіл

2.Два роди електричних зарядів

3.Будова атома.Йони

4.Закон збереження електричного заряду

5.Електричне поле

6.Закон Кулона

Тестові завдання

7.Електричний струм.Джерела електричного струму

8.Електричне коло і його склад

9.Електричний струм у металах

10.Дії електричного струму

11.Сила струму.Амперметр

12.Електрична напруа.Вольтметр

13.Електричний опір провідників

14.Закон Ома для однор ділянки електр кола

15.Розрахунок опору провідника

16.Реостати.Залежність опору від температури

17.Послідовне зєднання провідників

18.Паралельне зєднання провідників

19.Робота електричного струму

20.Потужність електричного струму

21.Закон Джоуля-Ленца

22.Споживачі електричного струму

23.Електричний струм у розчинах і розплавах

24.Електричний струм у напівпровідниках

25.Електричний струм у газах

26.Безпека людини під час роботи з приладами

Тестові завдання

27.Постійні магніти

28.Взаємодія магнітів

29.Магнітна дія струму

30.Магнітне поле котушки зі струмом

31.Дія магнітного поля на провідник зі струмом

32. Гучномовець.Електровимір прилади

Тестові завдання

34.Досліди Розерфорда

35.Радіоактивність, види випромінювання

36.Будова ядра атома

37.Ядерні перетворення

38.Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання

39.Вплив радіоактивного випромінювання

40.Ядерна енергетика

41.Ядерна енергетика та сучасні проблеми еколог

Тестові завдання

42.Вплив фізики на суспільний розвиток

43.Фізична картина світу

Фізика. Підручники за 8 клас

автори:
Бар’яхтар В. Г.
Божинова Ф. Я.
Довгий С.О.
Кірюхіна О.О.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2016

1.Тепловий стан тіл

2.Залежність розмірів тіл від температури

3.Внутрішня енергія

4.Способи зміни внутрішньої енергii

5.Теплопровідність

6.Конвекція

7.Випромінювання

8.Питома теплоємність

9.Тепловий баланс

Лабораторні роботи

10.Агрегатний стан речовини

11.Плавлення і кристалізація

12.Питома теплота плавлення

13.Випаровування і конденсація

14.Кипіння

15.Теплота згоряння палива

16.Принцип дії теплових двигунів

17.Деякі види теплових двигунів

18.Теплоенергетика

Підсумки до розділу

19.Електричний заряд та електромагнітна взаємодія

20.Електричне поле

21.Механізм електризацii

22.Закон Кулона

23.Електричний струм.Провідність матеріалів

24.Дії електричного струму

25.Джерела електричного струму

26.Електричне коло і його елементи

27.Сила струму

28.Електрична напруга.Одиниця напруги

29.Електричний опір.Закон Ома

30.Розрахунок опору провідника

Лабораторні роботи

31.Послідовне зєднання провідників

32.Паралельне зєднання провідників

33.Робота електричного струму

34.Теплова дія струму

35.Електричні нагрівальні пристроi

36.Електричний струм

37.Електричний струм в електролітах

38.Застосування електролізу

39.Електричний струм у газах

40.Види самостійних газових розрядів

Підсумки до розділу

автори:
Сиротюк В.Д.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2008

1.Тепловий рух

2.Розширення твердих тіл

3.Розширення рідин

4.Розширення газів

5.Внутрішня енергія та способи її зміни

6.Види теплообміну

7.Кількість теплоти

8.Тепловий баланс

9.Фізичні властивості твердих тіл,рідин,газів

10.Агрегатні стани речовини

11.Плавлення і кристалізація

12.Випаровування і конденсація

13.Згоряння палива

14.Теплові двигуни

15.Закон збереження енергії в мехінічних процесах

16.ККД теплового двигуна

17.Електризація тіл

18.Два роди електричних зарядів

19.Закон збереження електричного заряду

20.Електричне поле

21.Закон Кулона

22.Електричний струм.Джерела

23.Електричне коло,складовi

24.Електричний струм у металах

25.Дії електричного струму

26.Сила струму

27.Електрична напруга

28.Електричний опір провідників

29.Закон Ома для однорідної ділянки кола

30.Залежність опору провідника від довжини,площі,перерізу

31.Послідовне зєднання провідників

32.Паралельне зєднання провідників

33.Робота електричного струму

34.Потужність електричного струму

35.Закон Джоуля-Ленца

36.Споживачі електричного струму

37.Електричний струм у розчинах і розплавах

38.Електричний струм у газах

39.Безпека людини під час роботи з електроприладами

автори:
Генденштейн Л.Е.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2008

1.Механічний рух,траекторія, шлях

2.Прямолінійний рівномірний рух

3.Прямолінійний нерівномірний рух

4.Рух по колу, обертальний рух

5.Механічні коливання

6.Звук

7.Взіємодія тіл, закон інерцii

8.Взіємодія тіл, закон енергii

9.Сила тяжіння, вага,невагомість

10.Сила тертя

11.Момент сили,важіль і блок

12.Тиск твердих тіл і рідин

13.Тиск газів, закон Паскаля

14.Атмосферний тиск

15.Виштовхувальна сила

16.Плавання тіл

17.Механічна робота

18.Енергія

19.Машини та механізми,потужність

20.Від великої омани до вел відкриття

21.Внутрішня енергія

22.Теплообмін

23.Теплова рівновага,вимір температури

24.Питома теплоємність

25.Енергія палива

26.Плавлення та кристалізація

27.Пароутворення,конденсація

28.Теплові двигуни

автори:
Коршак Є.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2008

1.Механічний рух і простір

2. Механічний рух і час

3. Фізичне тіло і матеріальна точка

4. Траєкторія руху тіла

5. Шлях, який проходить тіло

6. Швидкість руху тіла

7. Середня швидкість

8. Рух точки по колу

9. Обертання твердого тіла

10. Коливальний рух. Амплітуда, період

11. Фізичний та математичний маятники

12. Звукові і ультразвукові коливання

13. Взаємодія тіл, сила

14. Інертність тіл, маса

15. Густина речовини

16. Сила тяжіння

17. Деформація тіл

18.Вага тіла

19.Сила тертя

20.Як враховують сили тертя

21.Важіль

22.Де застосовують важелi

23.Блоки

24.Похила площина

25.Механічний тиск

26.Як враховують тиск

27.Тиск газів і рідин

28.Гідравлічна машина

29.Застосування гідравнічної машини

30.Ваговий тиск рідин

31.Як людина досліджує водні глибини

32.Сполучені посудини

33.Застосування сполучиних посудин

34.Атмосферний тиск

35.Барометри

36.Рідинний поршневий насос

37.Виштовхувальна сила

38.Умови плавання тіл

39.Плавання судин

40.Повітроплавання

41. Механічна робота

42. Золоте правило механіки

43. Потенціальна енергія

44. Кінетична енергія

45. Закон збереження енергii

46. Використання закону збереження

47. Потужність

48.Тепловий стан тіл

49.Температура тіл, вимірювання

50.Внутрішня енергія тіла

51.Види теплопередачі

52.Кількість теплоти, питома теплоємність

53.Тепловий баланс

54.Теплота згоряння палива

55.Плавлення твердих тіл

56.Прилади розвязування задач

57.Випаровування і конденсація

58.Приклади розвязування задач

59.Пояслення зміни агрегатних станів

60.Перетворення тепловлї енергii

61.Двигун внутрішнього згорання

62.Парова і газова турбіни

63.Еколог проблеми викор тепл машин

автори:
Ненашев І.Ю.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2011

Фізика. Підручники за 7 клас

автори:
Бар’яхтар В. Г.
Довгий С.О.
Божинова Ф. Я.
Горобець Ю.І.
Ненашев І.Ю.
Кірюхіна О.О.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2015

1.Фізика - наука про природу

2.Будова речовини

3.Наукові методи вивчення природи

4.Фізичні величини

5.Похибки і оцінювання точності вимірювання

Завдання для самоперевірки

6.Механічний рух

7.Траекторія руху.Шлях

8.Рівномірний рух.Швидкість руху

9.Учимося розвязувати задачi

10.Графіки рівномірного руху

11.Нерівномірний рух

12.Рівномірний рух точки по колу

13.Коливальний рух

Завдання для самоперевірки

14.Явище інерцii

15.Інертність тіла

16.Густина.Одиниці густини

17.Вчимося розвязувати задачi

18.Сила - міра взаємодii

19.Деформація тіла

20.Сила тяжіння.Вага тіла

21.Тертя. Сили тертя

Завдання для самоперевірки

22.Тиск твердих тіл на поверхню

23.Тиск газів і рідин

24.Гідростатичний тиск

25.Атмосферний тиск, вимірювання

26.Сполучені посудини

27.Виштовхувальна сила в рідинах,газах

28.Умови плавання тіл

29.Судноплавство й повітроплавання

Підсумки розділу 3

30.Механічна робота

31.Потужність

32.Механічна енергія

33.Закони збереження і переворення енергii

34.Момент сили

35.Рухомий і нерухомий блоки

36.Прості механізми.ККД

Підсумки розділу 4

Завдання для свмоперевірки

автори:
Сиротюк В.Д.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2015

1.Що вивчає наука

2.Спостереження.Досліди

3.Фізичні явища,процеси,тіла

4.Фізичні величини

5.Похибки та оцінювання точності вимірювань

6.Розвиток вчення про будову речовин

7.Будова речовини

8.Молекули

9.Атоми. Ядерна модель атома

10.Рух і взaємодія молекул

11.Основні положення атомно-молекулярного вчення

12.Видатні вчені-фізики

13.Фізика у побуті, техніці, виробництвi

Задачі та вправи

Перевірте свої знання

Тестові завдання

14.Механічний рух

15.Тіло відліку.Система відліку

16.Траекторія.Шлях

17.Рівномірний прямолінійний рух

18.Рівняння руху

19.Нерівномірний прямолінійний рух

Задачі та вправи

20.Рівномірний рух матеріальної точки

21.Коливальний рух.Амплітуда коливань

Що я знаю та вмію робити

Тестові завдання

22.Взаємодія тіл.Інерція

23.Інертність тіла.Маса тіла

24.Густина речовини

Задачі та вправи

25.Сила

26.Сила тяжіння

27.Сила пружності.Закон Гука

28.Динамометри.Вимірювання сили

29.Тертя.Сили тертя

30.Додавання сил.Рівнодійна сила

31.Тиск твердих тіл на поверхню

32.Тиск рідин і газів

33.Гідравлічні машини

34.Сполучені посудини

35.Атмосферний тиск

36.Манометри

37.Рідинні насоси

38.Виштовхувальна сила

39.Умови плавання тіл

Що я знаю та вмію робити

Тестові завдання

40.Механічна робота

41.Потужність

Задачі та вправи

42.Механічна енергія, її види

43.Закон збереження та перетворення енергii

44.Машини і механізми

45.Прості механіхми

46.Момент сили

47.Золоте правило механіки.ККД

Що я знаю та вмію робити

Тестові завдання